Delatnosti

Preduzeće “GEOSTIM” iz Beograda registrovano je za stručne, naučne i tehničke delatnosti, istraživanje, eksploataciju i promet mineralnih sirovina, nabavku i upotrebu eksplozivnih materija za sopstvene i potrebe trećih lica i eksploataciono bušenje.

Preduzeće “GEOSTIM” d.o.o. pruža usluge korespodrncije i kompletnog vođenja postupka sa svim institucijama od početka do "odobrenja za izvođenje radova" po glavnom rudarskom projektu.

image

Geologija

Geološki inženjering obuhvata:

 • Projektovanje i izvođenje prospekcijskih, osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja sa izradom Projekata.
 • Prospekcijske radove, geološko kartiranje terena i istražnih radova, uzimanje uzoraka za delimična i kompletna: mineraloško-petrografska, hemijska, fizičko-mehanička i tehničko-trehnološka ispitivanja svih vrsta čvrstih mineralnih sirovina.
 • Obradu rezultata laboratorijskih ispitivanja sa njihovim tumačenjem i izradom Izveštaja
 • Izaradu tematskih karata
 • Izrade Elaborata o rezervama i kvalitetu mineralnih sirovina sa njihovom verifikacijom pred nadležnom Komisijom za Rezerve Republike Srbije
 • Procene vrednosti ležišta mineralnih sirovina
 • Nadzora nad izvođenjem geoloških istraživanja
 • Izradu Tehničkih kontrola Projekta osnovnih i detaljnih geoloških istraživanja

Ekologija

Postupak za dobijanje Saglasnosti na studiju obuhvata:

 • Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta eksploatacije
 • Zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o proceni uticaja eksploatacije
  - Upitnik uz zahtev za određivanje obima i sadržaja studije o procene uticaja na životnu sredinu
 • Izradu Studija o proceni eksploatacije mineralnih sirovina na životnu sredinu.
image

Rudarstvo

Rudarski inženjering obuhvata:


I) Investiciono-tehničku dokumentaciju :

 • Izradu prethodnih Studija opravdanosti eksploatacije mineralnih sirovina
 • Izradu studija izvodljivosti eksploatacije ležišta mineralne sirovine
 • Izradu dugoročnih programa eksploatacije
 • Izradu godišnjih operativnih planova.

II) Rudarski projekti:

 • Izradu glavnih rudarskih projekata eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina
 • Izradu dopunskih rudarskih projekata eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina
 • Izradu tehničkih rudarskih projekata eksploatacije čvrstih mineralnih sirovina
 • Izradu tehničkih rudarskih projekata za eksploataciju mineralnih resursa za dobijanje prirodnih građevinskih materijala
 • Izrada rudarski projekat na istraživanju čvrstih mineralnih sirovina
 • Izrada uprošćenih rudarskih projekata

III) Izradu Projekata sanacije i rekultivacije površinskih kopova mineralnih sirovina.

IV) Nadzora nad izvođenjem rudarskih radova

V) Izradu Revidentskih Izveštaja sa Revizionom klauzulom, svih vrsta rudarskih Projekata

Miniranje i seizmička merenja

 • Projektovanje i izvođenje bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu (Rešenje ministarstva unutrašnjih poslova). (Odobrenje za nabavku i upotrebu eksploziva.pdf)
 • Nadzor nad izvođenjem bušačko-minerskih radova u rudarstvu i građevinarstvu
 • Merenja seizmičkih potresa nastalih usled miniranja
 • Izrade Studija uticaja miniranja na okolne objekte
image